ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ „ РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАБРИКЕ ВОДЕ У ТОПЛОМ ДОЛУ НA К.П.БР. 3162 К.О. ТОПЛИ ДО, ОПШТИНА СУРДУЛИЦА, РАДИ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКТА“

 04. јун 2024.


На основу члана 10.став 1. и 2. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл.Рс“, бр. 135/04 и 36/09)

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

 

Објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

O поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат „Реконструкција фабрике воде у Топлом Долу нa к.п.бр. 3162 К.О. Топли До, општина Сурдулица, ради побољшања енергетске ефикасности објекта“

 

  1. CCHBC - Предузеће за производњу и промет воде „Власинка“ д.о.о., Београд - Земун, поднео је захтев број 501-23/24-03 од 19.04.2024. за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат „Реконструкција фабрике воде у Топлом Долу нa к.п.бр. 3162 К.О. Топли До, општина Сурдулица, ради побољшања енергетске ефикасности објекта“.
  2. Увид у податке, обавштења и документацију из захтева носиоца пројекта можете извршити у просторијама надлежног органа у Општинској управи општине Сурдулица, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове, канцеларија бр. 20 у времену од 11:00 – 13:00 часова у периоду од 04.06.2024. до 14.06.2024. године.
  3. У року од 10 дана од дана оглашавања, пријема овог обавештења, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу доставити своје мишљење у писаној форми о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину надлежном органу.
  4. У року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења надлежни орган донеће одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност.
  5. Општинска управа општине Сурдулица, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско правне послове, ул. Краља Петра I бр. 1 телефон:

017/825-041 локал 123.