ОБАВЕШТЕЊЕ О JАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О СТУДИЈИ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ П+0“

 15. мај 2024.


На основу члана 20. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл.Рс“, бр. 135/04 и 36/09)

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ, ГРАЂЕВИНСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

 

Објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 jавном увиду, јавној презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину за пројекат „Изградња производне хале П+0“

 

  1. Обавештавамо Вас да је ЕКО-ПАК доо, с. Житорађе бб., Владичин Хан, поднео захтев број 501-25/24-03 од 07.05.2024. године за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат „Изградња производне хале П+0“, на к.п.бр. 2360/1 и 23711/1, КО Сурдулица, општина Сурдулица.
  2. Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат, може се извршити у просторији Општинске управе општине Сурдулица, Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове, канцеларија бр.20 у времену од 11:00 -13:00 часова у периоду од дана 15.05.2024. до 06.06.2024. године.
  3. Јавна презентација и јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину биће одржана 07.06.2024. године у 12:00 часова у просторији Општинске управе општине Сурдулица, Скупштинска сала.
  4. Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу поднети примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја за време трајања јавног увида у писаном облику надлежном органу који је изложио Студију о процени утицаја на јавни увид - Општинској управи општине Сурдулице – Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове. Примедбе и мишљења могу се изнети и у току јавне презентације, односно јавне расправе.
  5. О донетој одлуци о давању сагласности на Студију или о одбијању захтева за давањe сагласности на Студију надлежни орган обавестиће заинтересоване органе и организације и заинтересовану јавност у року од 10 дана од дана доношења одлуке.