ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСКЛАЂЕНОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА

 04. јун 2024.


Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове општинске управе општине Сурдулица у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19)

 

о г л а ш а в а

 

Ј А В Н И   У В И Д

у

НАЦРТ ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УСКЛАЂЕНОГ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СУРДУЛИЦА

 

 

ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана од 04.06.2024. до 18.06.2024. године у Скупштинској сали општине Сурдулица, ул. Краља Петра Првог бр. 1, сваког радног дана, као и на интернет страни Општине Сурдулица https://www.surdulica.ls.gov.rs

Заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у изложени нацрт треће измене и допуне Усклађеног плана генералне регулације насеља Сурдулица и од службе надлежне за послове урбанизма добити потребне информације и стручну помоћ приликом тумачења појединих планских решења и евентуалног давања примедби.

Примедбе се у писаном облику подносе на писарници Општинске управе општине Сурдулица у току трајања јавног увида, закључно са 18.06.2024.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА нацрта плана одржаће се у среду 11.06.2024.године са почетком у 1200h у Скупштинској сали Општине Сурдулица.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СО СУРДУЛИЦА, након обављеног јавног увида, биће одржана у понедељак 24.06.2024.године са почетком у 1200h у Скупштинској сали Општине Сурдулица.

Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.