Општинска управа

У оквиру делокруга рада Општинска управа: 1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине, 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника Општине, 3. решава у управном поступку…

У оквиру делокруга рада Општинска управа: 1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине и председник Општине, 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине и председника Општине, 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга Општине, 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине, 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини и 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и председник Општине.


  • Организационе јединице

    У Општинској управи образују се следећа одељења односно организационе јединице:

  • Месне канцеларије

    За извршавање поверених послова из изворне надлежности Општине као организациони облик Општинске управе образују се месне канцеларије.