Општинско веће

Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника Општине и Скупштине општине и врши контролну-надзорну функцију над радом Општинске управе.

Општинско веће:

 1. утврђује предлог Одлуке о буџету Општине,
 2. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим општим актом или Одлуком коју доноси Скупштина општине,
 3. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из изворног делокруга Општине,
 4. помаже председнику Општине у вршењу других послова из његове надлежности,
 5. доноси Пословник о свом раду на предлог председника Општине.

Чланови Општинског већа по фунцији:

 1. Александра Поповић, председник општине
 2. Милош Радоичић, заменик председника општине

Изабрани чланови Општинског већа:

 1. Небојша Арсић
 2. Јасмина Станковић
 3. Марија Јоцић
 4. Драгана Станојевић
 5. Стефан Николић
 6. Сенада Ајдиновић
 7. Милена Новковић