Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Сурдулица, њених органа и организација, месних заједница и правних лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету Општине или из других средстава Општине, даје правне савете наведеним правним субјектима у вези са закључивањем имовинско – праних послова и другим имовинско – правним питањима, даје правна мишљења у вези закључивања имовинско-правних уговора и обавља друге послове на основу Закона о јавном правобранилаштву, Закона о локалној самоуправи, Статута Општине и других позитивних правних прописа.

Предмети Општинског правобранилаштва разврставају се и воде по уписницима:

уписник „П“ – односи се на парничне поступке који се воде пред редовним судовима,
уписник „У“ – односи се на поступке у вези промета непокретности – судске и управне,
уписник „И“ – односи се на поступке судских извршења,
уписник „М“ – односи се на давање стручних мишљења у вези правних послова и закључивања уговора,
уписник „Р“ – односи се на остале предмете,
уписник „ЈП“ – односи се на сопствене предмете Општинског јавног правобранилаштва,
уписник „А“ - односи се на судски кривични поступак.