Председник

Представља и заступа Општину, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине, предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, стара се о извршав…

Представља и заступа Општину, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине, предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, као и начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, стара се о извршавању поверених послова из оквира права и дужности Републике