Спорт и рекреација

Приступ и услови просторног развоја рекреације и спорта

Развој рекреативних простора, потеза и подручја на територији општине Сурдулица базира се на: а) интегралном приступу развоју рекреативних простора у насељима Општине и развоју пунктова и мрежа рекреативних простора ван насеља, б) интегралном приступу планирања туризма и рекреације, в) потреби за економичним коришћењем расположивих просторних ресурса као и г) потреби да се природни и створени потенцијали активирају, уз поштовање мера и услова заштите природе, културно историјских вредности и животне средине. Разлике у приступу, циљевима и методима планирања рекреације и спорта у насељима и ван њих постоје и карактерише их следеће:

Рекреација у граду/насељу се планира како у циљу задовољавања рекреативних потреба локалног становништва, тако и у циљу задовољења рекреативних потреба туриста и посетилаца града/насеља. Кључни квалитети мрежа рекреативних простора у насељу су: разноврсност различитих категорија рекреативних простора, разноврсност рекреативних садржаја и простора, њихова доступност и квалитет пута до њих, као и њихова адекватна опремљеност и уређеност.

Рекреација ван насеља у великој мери је повезана са туризмом, будући да подразумева промену средине, савладавање дестинација и расположиво слободно време, као и материјална средства. Кључна ставка у том смислу је доступност рекреативних садржаја и простора, а главни мотиви су: контакт са природом и уживање у лепотама природног пејзажа, упознавање природних и културно-историјских споменика и упражњавање рекреативних активности у новом амбијенту. Значајан фактор планирања рекреације ван града јесте заштита природе и поштовање еколошког капацитета простора. Условљено специфичностима планирања - развој рекреације и спорта приказаћемо одвојено у насељима и ван насеља, уз напомену да је основни концепт развоја - успостављање целовитог система понуде рекреативних садржаја на територији општине, те да се у том смислу тежи обједињавању и диверзификацији понуде, како у циљу задовољавања различитих рекреативних портеба становника општине Сурдулица, тако и у циљу повећања њене туристичке атрактивности.

Развој рекреације и спорта у насељима Општине Сурдулица

На територији Општине разликујемо насеља са релативно развијеном мрежом рекреативних простора (Сурдулица) и она у којима се рекреативни простори јављају у минималној мери или уопште не постоје. Додатно, спеифичности развоја туристичких места и зона на територији општине Сурдулица одређују и специфично планирање оваког типа насеља. У складу с тим се и активности на развоју рекреативних простора разликују.

А) Развој рекреације у насељима градског типа (Сурдулица) - лоцирање и избор рекреативних садржаја планира се у складу са потребом за остварењем разноврсне понуде рекреативних садржаја, доступности локалном становништву, специфичностима и степеном развијености постојеће мреже рекреативних простора појединих градских подручја, потребом за активирањем и афирмацијом природних и створених вредности у граду, као и повећању њихове

туристичке привлачности уколико се планира као туристичко место. Подразумева две групе активности:

Унапређење постојећих рекреативних простора, односно:

  • заштита простора примарног еколошког и естетског значаја,
  • увећање разноврсности садржаја у постојећим просторима,
  • уређење, реконструкција и опремање постојећих простора за рекреацију.

2) Развој нових рекреативних простора, односно:

  • унапређење понуде различитих рекреативних садржаја (спортских и културно-забавно- едукативних),
  • формирање полифункционалног центра слободног времена који се може користити целе године,
  • развој мрежа повезујућих рекреативних простора унутар насеља и повезивање са излетиштима ван насеља, уређење нових рекреативних простора,
  • проширивање постојећих рекреативних простора,
  • идентификација зона у којима је потребно подстицати развој нових рекреативних садржаја.

Планом нижег реда, урбанистичким планом, а према Програмским елементима датим у Прилогу 1, планирају се:

врсте рекреативних простора:

простори за спортску рекреацију (школски, јавни...),

зелени рекреативни простори: паркови, тргови, скверови, пешачке зоне, зелене површине стамбених насеља, школа и дечијих установа који се рекреативно користе.

начин и степен повезивања рекреативних са осталим градским функцијама и садржајима:

самостални рекреативни простори примарно намењени рекреацији који се реализују на засебној парцели,

интегрисани рекреативни простори у оквиру парцела неке друге основне намене (спортски терени игралишта и зелени рекреативни простори вишепородичног становања, школа и дечијих установа...),

повезујући рекреативни простори (зелени коридори и рекреативне путање унутар града).

нивои просторне организације /гравитационо подручје - рекреативни простори од значаја за:

регион (основни фактор је добра саобраћајна доступност),

град (гравитациона пешачка доступност око 1000 м),

насеље (гравитациона пешачка доступност око 500 м),

локални (гравитациона пешачка доступност око 250 м).

С обзиром на релативно добру опремљеност школских спортских објеката који се могу двојно користити, планом дефинисане приоритетне активности на унапређењу рекреације и спорта у Сурдулици односе се на:

довршетак изградње затвореног базена,

изградњу градског спортско-рекреативног центра (могућа позиција везана за војни комплекс – војно земљиште),

уређење и опремање дечијих игралишта,

уређење и опремање јавних спортско рекреативних простора.

Б) Планирање рекреације у сеоским насељима - планира се у складу са бројем становника, структуром насеља, тј. рангом центра, постојањем основне школе, туристичком атрактивношћу и доступношћу рекреативних простора у околним насељима. Специфично је да, с обзиром на релативно близак контакт са природним амбијентом, рекреација у сеоским насељима има превасходну улогу социјализације и развоја појединих спортских и културних способности појединца. Планирају се активности на уређивању нових и опремању постојећих рекреативних простора:

реконструкција, изградња и опремање школских и јавних објеката физичке културе (фискултурне сале, отворени терени за мале спортове) према табели,

уређивање и опремање простора за игру деце у свим центрима насеља преко 500 становника,

уређивање простора за културно-забавно рекреативне догађаје и манифестације,

обезбеђивање затворених простора намењених рекреацији и слободном времену како би се омогућило целогодишње окупљање и рекреиреање становника (размотрити могућности коришћења постојећих објеката домова културе, месних канцеларија, фискултурних дворана и планирати их за вишенаменско коришћење).

Правила за уређивање рекреативних простора у сеоским насељима Општине подразумевају:

Обезбеђивање неопходног минимума квантитета и квалитета изградње, уређивања и опремања простора за рекреацију у свим насељима на територији Општине. То подразумева развој и уређивање ових постора усклађен са израженим потребама и бројем становника, као и могућностима да се ови простори уреде и одржавају. Опремање простора остварује се у складу са Законом о спорту и пратећим правилницима.

Лоцирање рекреативних садржаја на територији насеља условљено је природним и створеним вредностима у простору. Приоритетна стратегија је формирање препознатљивих целина унутар насеља и у складу с тим:

Пожељно је да се отворени и затворени рекреативни простори лоцирају уз већ постојеће или у близини осталих јавних садржаја, пре свега школа, када је реч о спортско рекреативним теренима. Уколико се лоцирају независно од осталих јавних садржаја, пожељно је уређивање повезујућих рекреативних простора, како би се нови рекреативни простори боље интегрисали у структуру насеља. Уређивање простора за окупљање потребно је обезбедити на локацијама централних садржаја.

У циљу боље интеграције културно-историјских споменика и садржаја са насељем, пожељно је уређивати повезујуће рекреативне просторе репрезентативног карактера који би омогућили стварање препознатљивог и целовитог амбијента и тиме допринели укупној естетској вредности насеља.

В) Развој рекреације у туристичким насељима - У насељима која се развијају као туристичка места (у Прилогу 1 су дати детаљнији Програмски елементи за планирање рекреативних просотра и садржаја у туристичким насељима и зонама), планирају се:

Стандардни културно-забавни и спортско-рекреативни садржаји туристичких места: травнати терени за вишенаменско коришћење, терени за мале спортове, дечија игралишта, различите рекреативне стазе, излетнички пунктови, позорнице на отвореном, вишенаменске сале, објекти културе, базени и др.

Специфични облици рекреативних садржаја везани за одређене локалитете (наутички центар на Власинском језеру, скијашки терени примарно на Чемернику и Плешијевцу, секундарно на Варденику, стазе за јахање и ергеле на Божици, терени за велике спортове, комплекс терена и објеката за припреме врхунских спортиста око Власинског језера, размотрити исплативост и еколошку подобност ППППН-ом предвиђеног терена за голф северно од језера).

Табела 2.15. Преглед постојећих и планираних спортско-рекреативних садржаја по насељима општине Сурдулица

sport Surdulica

Рекреативни садржаји у затвореном простору (рекреативно забавни и спортски базени, рекреативни комплекси, играонице, биоскопи, простори за окупљање...) самостално и у оквиру нових смештајних капацитета, у циљу продужења туристичке сезоне и унапређења понуде рекреативних садржаја.

Рекреативно-едукативни програми који истовремено могу бити значајан фактор активирања локалног становништва, али и унапређења туристичке понуде. Рекреативно едукативни програми подразумевају различите летње школе (сликање, језици, али и школе различитих локалних заната и вештина), реализације практичне наставе, сајмове и еко кампове, тематске едукативне програме, али и различите едукативне и авантуристичке путање. За потребе реализације рекреативно едукативних програма потребно је уредити просторе унутар насеља као учионице-радионице на отвореном (евентуално и затвореном простору) и уредити и опремити путање.

Развој рекреације и спорта ван насеља у општини Сурдулица

Концепт развоја мрежа рекреативних простора ван насеља подразумева једновремено:

Активирање природних и створених ресурса ван насеља кроз уређење туристичко- рекреативних пунктова и излетишта.

Повезивање, тј. успостављање континуалне мреже рекреативних простора, формирањем рекреативних путања, којима се обезбеђује повезивање: а) туристичких пунктова са насељима и повећава њихова приступачност становницима и посетиоцима насеља, б) туристичких пунктова међусобом и формирање атрактивних путања између насеља и између значајнијих туристичких атрактера.

А) ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНИ ПУНКТОВИ И ИЗЛЕТИШТА - Уређивање рекреативних потеза, простора и подручја ван насеља подразумева опремање и реконструкцију постојећих и изградњу, уређивање и опремање нових излетничких пунктова. Поред основних садржаја, могућ је и развој различитих рекреативних, угоститељских и комерцијалних садржаја, усклађено са карактеристикама, еколошким капацитетом и облицима заштите конкретног простора. Детаљан списак излетничких пунктова као и правила њиховог уређења дати су у поглављу о туризму. Активирање датих природних и створених ресурса ван насеља подразумева:

уређивање и опремање излетничких пунктова у брдско-планинским подручјима, дуж водотока и око Власинског језера,

уређивање и опремање простора око културно-историјских као туристичких пунктова ван територије насеља.

Б) РЕКРЕАТИВНЕ ПУТАЊЕ - Повезивање, тј. успостављање континуалне мреже рекреативних простора је посебно важно обезбедити на територији подручја које ће се и у будуће развијати као туристичко подручје (територија Власине посебно око туристичких места), али и у функцији рекреације грађана Сурдулице. У том смислу планира се развој мреже рекреативних путања којима се:

повезују различити туристички пунктови - излетнички простори, видиковци, културно- историјски споменици,

формира систем рекреатиних стаза - стазе здравља, трим стазе, излетничке шетне стазе кроз атрактивне природне пределе, извиђачке путање, бициклистичке стазе, планинарске стазе,

формира систем едукативних путања - којима се формирају тематске целине из различитих области и омогућава упознавање са историјом, културом и екологијом подручја.

На подручју општине Сурдулица планирана је мрежа рекреативних путања која обухвата:

Мрежу еколошких путања, трим стаза и бициклистичких стаза планираних у ППППН Власина, могућност пешачког, бициклистичког кретања и стаза за јахање;

Мрежу рекреативних путања којом се повезују различити туристички пунктови са Сурдулицом:

Потез 1. Сурдулица - И2 Калифер, И3 стара хидроцентрала на Масуричкој реци, Ново Село, И6 водопад ''Дамњаник'', могућност пешачког кретања и mountain biking-a;

Потез 2. Сурдулица - И4 римски каструм, Горње Романовце, И7 потез дугих визура - Стрешер, И8 Големи врх, Власина Округлица - могућност пешачког кретања и mountain biking-a.

Plan razvoja rekreacije i sporta

План развоја рекреације и спорта

ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ СУРУЛИЦЕ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2020.-2024. ГОДИНЕ